Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Sorjosen lomamökit, Tuula Sorjonen
Y-tunnus: 123476-7
Tietosuojavastaava (Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa)
Sorjosen lomamökit, Tuula Sorjonen
Eerikkäläntie 201, 58700 Sulkava
Puh. 050 54 86 120
sorjonen.tuula(at)gmail.com

Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat asiakkaat sekä yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottaneet
Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin (asiakkaiden laskutus ja
asiakassuhteen hoitaminen)

Rekisteriin tallennettavat tiedot:
Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite,puhelinnumero)
Asiakastiedot (ostetut palvelut)

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet (käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen sorjonen.tuula(at)gmail.com) :
Tarkastusoikeus (Rekisteröity voi tarkastaa tallennetut henkilötiedot)
Oikeus tietojen oikaisemiseen (Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteeelliset tiedot)

Vastustamisoikeus ( Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti)

Suoramarkkinointikielto (Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi)

Poisto-oikeus (Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen postamista, jos tietojen käsittely ei
ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai
ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voi poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) märitellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi
kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.)
Suostumuksen peruuttaminen (Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen).
Valitusoikeus (Rekisteröidyllä on oikeus tehdätietosuojavaltuutetulle kantelu,jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhetystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html)

Säännönnönmukaiset tietolähteet
Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta – esim. onko kyseessä
julkisesti vai yksityisesti pidetty tietolähde, organisaation/ toimialan/ sektorin tyyppi ja tieto
siitä, mistä tieto on peräisin (esi. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi
pääsääntöisesti tarjota, ellei se ole mahdotonta, esim asiakkaalta itseltään asiakassuhteen/
verkkolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Srjosen lomamökkien ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.